BULK OP- EN OVERSLAG

Bulkgoederen, massagoederen of stortgoederen zijn goederen die niet per stuk worden verpakt en geladen zoals containers, pallets of dozen maar los in het ruim van een schip, of in een vrachtwagen of wagon worden gestort. Massagoed kan in categorieën worden opgedeeld: natte bulk en droge bulk.

De belangrijkste natte bulk is: ruwe olie; olieproducten; vloeibare chemicaliën; plantaardige oliën; wijn.

De belangrijkste droge bulk is : droge ijzererts; graan; steenkool; fosfaten; bauxiet; metaalproducten; schroot; cement; non-ferrometaal ertsen; suiker; zout; zwavel en chemicalien.

Als grootste droge bulk haven van Europa biedt de haven van Rotterdam alle faciliteiten voor de opslag en overslag van droge bulk. Door de ideale ligging en de ongeëvenaarde diepte kunnen zelfs de grootste schepen voor droge bulk in Rotterdam terecht zonder belemmeringen door sluizen of getijden. Voor elk type droge bulk, van ijzererts en granen tot biomassa en industriële mineralen, is er in Rotterdam een speciale terminal. Er zijn uitstekende intermodale verbindingen binnen Europa en een uitgebreid aanbod in boord-boord overslagfaciliteiten in de haven van Rotterdam.

Rotterdam is een belangrijke mainport en handelslocatie voor natte bulkproducten; van ruwe olie, benzine, diesel en biobrandstoffen tot vloeibare chemicaliën en eetbare oliën en vetten. Bedrijven en handelaren kiezen voor Rotterdam vanwege de centrale locatie in Europa, de uitstekende nautische toegankelijkheid, de schaalvoordelen, het ruime aanbod aan onafhankelijke natte bulk terminals.

Door de strategische ligging en de grote keuzemogelijkheden op het gebied van tankopslag en logistiek gebruiken bedrijven Rotterdam als logistiek knooppunt voor hun producten. Ze verzamelen kleinere partijen natte bulk vanuit omringende landen in Rotterdam en verschepen de natte bulk daarna naar internationale bestemmingen in grote schepen en andersom.

Kenmerken van de haven van Rotterdam zijn:

  • Uitstekende nautische toegankelijkheid
  • Onafhankelijke tankterminals en tankopslag met capaciteit van 31 miljoen m3
  • Er is veel handel in Rotterdam
  • Eigen industrie met onder andere vijf olieraffinaderijen en 45 chemiebedrijven
  • Ongeëvenaarde doorvoermogelijkheden binnen Europa
  • Investeringen in capaciteit, nautische infrastructuur en pijpleidingen

Vervoer in bulk bestaat al lange tijd, maar vooral na de jaren 50 vond een enorme schaalvergroting plaats.Onder druk van een sterk toegenomen vraag uit vooral Europa en Japan kwamen er gespecialiseerde bulkcarriers. Dit werd vooral gestimuleerd door multinationals zoals oliemaatschappijen, staal- en aluminiumfabrieken en de kunstmestindustrie die op zoek waren naar goedkope grondstoffen van goede kwaliteit.

Aanvankelijk was dit met bedrijfsrederijen, later veel met onafhankelijke rederijen . Met schepen met een draagvermogen van enkele honderduizenden tonnen, maakt de bulkvaart in tonnage ongeveer driekwart uit van de totale koopvaardijvloot. De grootste bulkcarrier ter wereld was de ijzerertscarrier Berge Stahl 350.000 ton. De grootste ijzerertscarrier ter wereld is op dit moment de Vale Rio de Janeiro ( 400.000 ton).

Vloeistoffen en gassen worden vervoerd in tankers en tankwagens en vaste stoffen in bulkcarriers en bulkauto’s. Schepen met droge massagoederen worden veelal gelost met een kraan voorzien van een grijper. De agribulk ( granen en zaden ) werd tot ongeveer het einde van de twintigste eeuw leeggezogen door middel van een elevator die volgens het onderdrukprincipe werkt. Deze manier van overslag komt bijna niet meer voor in de haven. Vanwege de gunstige ligging in Europa zijn er in de Rotterdamse haven veel verschillende bulk terminals gevestigd.

Er zijn terminals voor de natte bulk met tankparken. De terminals voor droge bulklading bestaan uit hele grote terreinen met open opslag. Het havenwerk op de droge bulk terminals bestaat uit het laden en lossen en verplaatsen van de bulkgoederen met speciale werktuigen,zoals de schranklader, de laadschop en een dumper. De kranen hebben een zeer hoog hefvermogen en maakt gebruik van verschillende soorten grijpers.

Het havenwerk op de natte bulk terminals bestaat uit het lossen en laden van zeeschepen en binnenvaartschepen en andere vrachtauto’s van en naar de opslagtanks.

Bulk goods  handling

Bulk goods, are goods loaded loose in the hold of a ship, or in a truck or wagon. Bulk can be divided into categories: liquid bulk and dry bulk. The main liquid bulk is: crude oil; oil products; liquid chemicals; vegetable oils; wine. The main dry bulk is: iron ore; grain; coal; phosphates; bauxite; metal products; scrap; cement; non-ferrous metal ores; sugar; salt; sulfur and chemicals. As the largest dry bulk port in Europe the port of Rotterdam offers all facilities for the storage and handling of liquid bulk and dry bulk. Due to its ideal location and unparalleled depth can even the largest ships for dry bulk in Rotterdam without barriers by locks or tides. For each type of dry bulk, of iron ore and grains to biomass and industrial minerals, there is in the port of Rotterdam a specialized terminal.

There are excellent intermodal connections within Europe and a wide range in board-to-board transhipment facilities in the port of Rotterdam. Rotterdam is the mainport of Europe and trade is important for liquid bulk products; of crude oil, gasoline, diesel and biofuels to liquid chemicals and edible oils and fats. Companies and traders choose Rotterdam because of its central location in Europe, the excellent nautical accessibility, the scale, the wide range of independent liquid bulk terminals. Due to its strategic location and the great choice of possibilities in the field of tank storage and logistics companies use Rotterdam as a logistics hub for their products. They collect smaller parties liquid bulk from surrounding countries in Rotterdam and then the liquid bulk shipping to international destinations in large ships and vice versa.

Characteristics of the port of Rotterdam are: excellent nautical accessibility Independent tank terminals and tank storage with capacity of 31 million m3 there is much trade in Rotterdam. Private industry including five oil refineries and 45 chemical companies Unmatched throughput within Europe investment in capacity, nautical infrastructure and pipelines.

Carriage in bulk has been around for a long time, but especially after the 1950s found a huge economies of scale. Under pressure from a strong increased demand from Europe and Japan came especially specialized bulk carriers. This was mainly stimulated by multinationals such as oil companies, steel and aluminum factories and the fertilizer industry who were looking for cheap raw materials of good quality. Initially this was much later with business shipping companies, with independent shipping companies. With ships with a capacity of some hundreds of thousands of tons, makes the bulk shipping in tonnage about three quarters of the total merchant fleet. The largest bulk carrier in the world was the iron ore carrier Berge Stahl 350,000 tons. The world’s largest iron ore carrier is currently the Vale Rio de Janeiro (400,000 tonnes). Liquids and gases are carried in tankers and tankers and solids in bulk carriers and bulk cars. Ships with dry mass goods are often discharged with a crane equipped with a clamshell. The agribulk (grains and seeds) was until about the end of the twentieth century being fleeced by means of an elevator which, according to the vacuum principle works. This way of transfer is almost no longer in the port. Due to its convenient location in Europe there are many different bulk terminals located in the port of Rotterdam. There are terminals for the liquid bulk with tank parks. The terminals for dry bulk cargoes consist of very large areas with open storage. The work on the dry bulk port terminals consists of loading and unloading and moving the bulk goods with special tools, such as the skid steer loader, stacker and reclaimer, the loader and a dumper. The cranes have a very high lift capacity and makes use of various types of grippers. The work on the liquid bulk terminals port consists of the loading and unloading of sea-going vessels and inland vessels and  trucks to and from the storage tanks. (www.dockworkrotterdam.com)

 

2016 - Copyright Havenwerk 010 | Disclaimer | Powered by Oil4. Het Internetbureau met hart voor de haven!