CONTAINER OP- EN OVERSLAG

De haven van Rotterdam is de grootste containerhaven van Europa. De terminals staan in directe verbinding met de Noordzee en bieden uitstekende verbindingen met het Europese netwerk van spoor, binnenvaart en weg. De haven van Rotterdam dient door de vele container depots als Europees verzamelpunt van lege containers voor veel rederijen.

Kenmerken van de haven van Rotterdam zijn:

  • Grootste containerschepen kunnen 24/7 terecht
  • Moderne container terminals
  • Snelle, efficiënte, betrouwbare afhandeling van zeecontainers
  • Hoge kwaliteit en ruim aanbod in value added services

De container als transporteenheid is in de jaren dertig uitgevonden door Malcolm McLean. McLean was een grote Amerikaanse wegtransporteur en ondervond veel problemen door de per staat verschillende bepalingen omtrent afmetingen en gewicht (asdruk) van zijn wagens in het noord-zuid verkeer. Hij zette daarom vanaf april 1956 containers op een omgebouwde tanker, de ‘Ideal X met 58 containers, in een dienst vanaf Newark (bij New York) naar Houston (Texas).

Aanvankelijk met chassis en al. Later zonder, zodat je de containers (bescheiden) kon stapelen. Het werd een succes omdat het sneller en goedkoper was dan het moeizame landtransport. Al snel had MacLean tientalllen omgebouwde tankers en droge ladingschepen, ruim beschikbaar uit de overbodige oorlogsvloot, varen. Het netwerk werd uitgebouwd vanaf de oostkust en omvatte een 25-tal havens aan de kusten van de Verenigde Staten, Puerto Rico, Alaska, de Dominicaanse Republiek en Panama. Deze havens waren aangepast door meer opstelruimte te bieden voor de containers.

Ook de schepen werden steeds ingrijpender geconverteerd voor de containers door bijvoorbeeld brugkranen op het schip te plaatsen. Andere rederijen haakten aan bij de trend: Matson, American Export Line enz. MacLean gebruikte een uit de Amerikaanse praktijk geboren containermaat van 35 voet lang. Omdat men inmiddels ook in het Verre Oosten en Europa, containers ging varen ontstond de behoefte aan een meer universele lengtemaat. Tijdens tumultueuze internationale bijeenkomsten, iedereen had inmiddels zijn eigen maten ontwikkeld, werd de standaardmaat uiteindelijk: 20x8x8 voet. (=1 TEU).

Ook werden gewichten, precieze opbouw van de containers, opbergvolgorde in de ruimen van de schepen etc. vastgesteld. Zonder standarisatie geen logistieke ontwikkeling! Op de standaardmaat konden vervolgens talloze varianten gemaakt worden: naar gebruik (tankcontainers, open bovenkant, koelcontainers etc.) en formaat (langer 40 voet of 45 voet, iets hoger: 8 en 9 voet 6 inches en de Europese maten etc.).

Mede door deze differentiatie waren de rederijen ook overgegaan op de computer om hun verschepingen te organiseren. In de VS kreeg de container een flinke zet in de rug door de oorlog in Vietnam, met zijn enorme behoefte aan goederen. In vergelijking met de VS stelde het containertransport in Europa in 1966 niet veel voor.Het duurde echter nog tot 1955 totdat containers echt werden gebruikt. In 1959 werd de eerste containerkraan in gebruik genomen.

Op 3 mei 1966 werd de eerste container gelost in de haven van Rotterdam van het schip Fairland. Een paar dagen voor het arriveren van de Fairland, werd de Europe Container Terminals ECT opgericht door 5 stuwadoors en de Nederlandse Spoorwegen.De ECT terminal verwelkomde het eerste containerschip op 31 augustus 1967 en was intussen uitgegroeid tot één van de grootste containerterminals in de wereld. Een jaar na de aankomst van de Fairland had Sea-Land 6.000 containers van en naar Rotterdam vervoerd.

Met de komst van de Fairland is het succes van de container in Rotterdam begonnen. Tegenwoordig zijn containers onmisbaar geworden bij het vervoer van stukgoederen. Hoewel de container al in de jaren dertig was uitgevonden, ontbrak aanvankelijk de noodzaak om deze algemeen in te voeren. Toenemende wereldhandel, congestie in de havens en arbeidsonrust deed in de jaren zestig de transporttijd tussen Europa en de Verenigde Staten echter toenemen tot enkele maanden. Containerisatie kon hierbij een oplossing bieden, maar de hiervoor benodigde standaardisatie (ISO) van de laadkisten, zou de enorme flexibiliteit van het bestaande systeem van lijn- en wilde vaart teniet doen.

Op 23 april 1966 begon Sea-Land dan toch de eerste transatlantische containerdienst. Het bleek nu mogelijk dezelfde lading in een week van kust tot kust te verschepen, waarbij de kans op schade ook nog eens aanzienlijk was afgenomen. Het maakte internationale handel op een tot dan toe ongekende schaal mogelijk. De container heeft het voordeel dat hij heel vlot van het ene transportmiddel op het andere kan worden overgeladen, onder meer in multimodale havens waar water- spoor- en autowegen samenkomen. Er zijn speciale vervoermiddelen ontwikkeld voor het vervoer van containers.

Ook de layout van de haventerreinen veranderde, er waren geen opslagloodsen meer nodig, wel zeer grote terreinen waar de containers konden worden opgeslagen. De standaardmaat van een container heet TEU ( Twenty Feet Equivalent Unit ). Een TEU is 20 voet (ca. 6 meter) lang, 8 voet (2,44 meter) breed en 8,6 voet (2,60 meter) hoog. De hoogte van een container kan 8 voet, 8,6 voet of 9,6 voet zijn. Het havenwerk bestaat voor een zeer groot gedeelte uit het bedienen van allerlei werktuigen.

Er zijn ook veel controlewerkzaamheden op de containerterminals,want men moet wel zeker weten dat de juiste container mee gaat met de klant. De containers aan boord van de schepen zijn onderling vastgemaakt met stackers, twistlocks en sjorstangen en moeten voordat ze gelost worden eerst worden losgemaakt door de havenwerkers, die hier voor zijn opgeleid. Nadat het schip weer is beladen met containers zetten deze havenwerkers de containers weer zeevast met bovengenoemde hulpmiddelen, zodat de containers veilig op de bestemming komen. Dit havenwerk noemen we lashing & securing.

Container handling

 The port of Rotterdam is the largest container port in Europe. The terminals are in direct connection with the North Sea and offer excellent connections with the European network of rail, inland waterways and road. The port of Rotterdam has many container depots and is the European meeting point of empty containers for many shipping companies. Characteristics of the port of Rotterdam are: largest container ships can visit modern container terminals 24/7 fast, efficient, reliable handling of shipping containers high quality and wide range of value added services.

The container in the 1930s invented by Malcolm McLean. McLean owned a great American trucking company and had many problems encountered by State and various provisions concerning size and weight (axle weight) of his trucks in the North-South traffic. Therefore, from april 1956 he put containers on a converted tanker, the ‘ Ideal X with 58 containers, in a service from Newark (in New York) to Houston, Texas. Initially with chassis and all. Later without, so you could stack the containers . It was a success because it is faster and cheaper than the land transport.

Soon had MacLean converted tankers and dry cargo ships, widely available from the unnecessary war fleet, sailing. The network was built out from the East Coast and included 25 ports along the coasts of the United States, Puerto Rico, Alaska, Panama and the Dominican Republic. These ports were modified and offer space for the containers. Also the ships were becoming more radical converted for the containers by, for example, bridge cranes on the ship. Other shipping companies hooked up with the trend: Matson, American Export Line etc. MacLean used the American container size by 35 foot long. Because the container also went to the far East and Europe, then the containers need a more universal length size. During tumultuous international meetings, everyone had already developed its own sizes, the standard gauge eventually: 20x8x8 foot. (= 1 TEU).

Without standardization no logistic development! On the standard gauge could then be made countless variants: to use (tank containers, open top, reefer containers etc.) and format (40 feet or longer 45 foot, slightly higher: 8 and 9 feet 6 inches and the European sizes). Partly because of this differentiation were the shipping companies passed also on the computer in order to organize their shipments. In the US got the container aims in the back by the war in Vietnam, with its enormous need for goods. In 1959, the first container crane was taken into use.

On 3 May 1966 the first container was unloaded in the port of Rotterdam of the vessel Fairland. A few days before the arrival of the Fairland, the Europe Container Terminals ECT founded by 5 stevedores and the dutch railroad company. The ECT terminal welcomed the first container ship on 31 August 1967 and was in the meantime has become one of the biggest container terminals in the world. A year after the arrival of the Fairland had Sea-Land containers to and from Rotterdam 6,000 transported. With the arrival of the Fairland the success of the container in Rotterdam is started. Nowadays containers become indispensable in the transport of breakbulk.

Although the container already in the thirties was invented, initially lacked the need to this in general. Increasing world trade, congestion in ports and labor unrest did in the 1960s, however, the shipping time between Europe and the United States increase to several months. Containerisation could offer a solution, but the required Standardization (ISO) of the containers, the enormous flexibility of the existing system of line-and tramp services. On april 23 1966, Sea-Land began the first transatlantic container service. It turned out to be now possible the same charge in a week to ship from coast to coast, with the chance of damage also was significantly decreased. It made international trade on a hitherto unprecedented scale possible. The container has the advantage that he very smoothly from one means of transport on the other can be transhipped, including multimodal ports where water-rail and motorways meet.

There are special equipment to be developed for the transport of containers. Also the layout of the port sites changed, there were no longer need storage sheds, though very large areas where containers are stored. The standard size of a container is called TEU (Twenty Feet Equivalent Unit). A TEU is 20 feet (6 meters) long, 8 feet (2.44 metres) wide and 8.6 feet (2.60 metres) high. The height of a container can 8 feet, 8.6 foot or 9.6 foot.

The dockwork exists for a very large part from serving all kinds of equipment and tools. There are also many audit work on the container terminals, because one must know for certain that the right container goes along with the customer.   The containers on board the ships are fastened with stackers, twistlocks and lashingbars and must be unloaded before they first be detached by the dockworkers, who are trained for it. After the ship is loaded with containers, these containers on the ship with the dockworkers above tools, so that the containers safely arrived on the destination. This dockwork is called lashing & securing. (www.dockworkrotterdam.com)

2016 - Copyright Havenwerk 010 | Disclaimer | Powered by Oil4. Het Internetbureau met hart voor de haven!