STUKGOED- EN RO-RO OP- EN OVERSLAG / BREAKBULK

Onder conventioneel stukgoed verstaat men lading die in verpakte of onverpakte vorm als eenheid kan worden behandeld. Men noemt het ook wel ‘break bulk’ , het omvat staal, non-ferro metalen, papier en hout en fruit voorzover vervoerd op pallets en in rollen, balen, zakken, ‘big bags’, pakketten en bundels. Deze goederen worden soms ook in containers vervoerd en zijn relatief zwaar. Ook projectlading, omvangrijke en zware objecten zoals boten, generatoren, transformatoren, scheepsmotoren, windmolens, modules voor booreilanden en raffinaderijen, valt onder de categorie conventioneel stukgoed of breakbulk.

Het havenwerk bestaat uit het laden, lossen en verplaatsen van de stukgoederen. De havenwerker is ook verantwoordelijk voor het veilig en schadevrij transport van de stukgoederen. Dit werk is het ladingzekeren of het sjorren van stukgoederen.

In het havengebied bevinden zich veel opslag- en distributiebedrijven, die de goederen van de schepen tijdelijk opslaan en in kleinere hoeveelheden over Nederland en Europa distribueren. Het havenwerk bestaat hier uit het laden, lossen, verplaatsen, orderverzamelen en controleren van stukgoederen. In de haven van Rotterdam zijn een aantal distriparken. Hier zijn de moderne opslagbedrijven voor stukgoederen gevestigd.

Er zijn in de Rotterdamse haven een ook groot aantal bedrijven, die gespecialiseerd zijn in de geconditioneerde opslag van goederen. Dit zijn de koel- en vrieshuizenhuizen waar bederfelijke goederen, zoals fruit, vis en vlees op de juiste temperatuur worden bewaard. Vriesgoed wordt bewaard op -25 °C, gekoelde producten tussen 0 °C en + 10 °C afhankelijk van het product.

Stukgoed wordt in de haven van Rotterdam snel en slim verwerkt. Of het nu gaat om auto’s, projectlading en heavy lift, forest products, staal of non-ferro metalen: de haven beschikt over gespecialiseerde terminals voor elk type stukgoedlading. De terminals en toegewijde dienstverleners die 24/7 paraat staan zorgen ervoor dat breakbulk op elk moment van de dag kan worden verwerkt.

Kenmerken van de haven van Rotterdam zijn:

  • 24/7 toegang tot de haven
  • Diepste havenbekkens
  • Belangrijkste bestemmingen binnen 24 uur bereikbaar via rails, weg of binnenvaart
  • Gespecialiseerde terminals en dienstverleners voor elk type stukgoed

De havenarbeid in Rotterdam werd eeuwenlang ( tot ongeveer 1900 ) gedomineerd door het zakkendragersgilde, waarvan zo’n tweehonderd gildenbroeders lid waren. Alleen zij mochten schepen en wagens lossen en laden, wat gebeurde door verplichte loting. Het ging om alle goederen die in een zak werden gedragen en waaraan een maat of een schep te pas kwam. Een door klokgelui aangekondigde lading werd verplicht ‘versmakt’ in de ‘smakbak’, waarin twee grote dobbelstenen werden gegooid.

Wie de hoogste ogen had, won het werk; er werd verdeeld naar gelang de aard en omvang van de lading tot een volledige ploeg van vijf man bezig was. Voor de hele vracht werd een prijs afgesproken, die dan onderling werd verdeeld. De handgereedschappen, zoals de patenthaak en balenhaak van deze havenwerkers werden tot ver in de 20e eeuw gebruikt in de haven.

Het traditionele havenwerk is tot op de dag van vandaag voortgezet in de stukgoedsector, al is die naar verhouding veel kleiner geworden. Door hijskranen en andere werktuigen is deze steeds meer gemechaniseerd. Zo heeft de introductie van de pallet en de vorkheftruck een bijna ongemerkte omslag veroorzaakt in de hantering van lading, die echter grote gevolgen had voor de rationalisering van de havenoperaties en maritieme logistiek.

Ro-ro op- en overslag
Roro staat voor roll-on-roll-off: goederen die op eigen of met andere kracht aan en van boord van een zeeschip worden gereden. Roll-on roll-off betekent rij op/ rij af en zegt iets over de manier van behandeling van de goederen. Dit havenbedrijf houdt zich bezig met de op- en overslag van rijbare of rollende lading. Dit kunnen dus diverse werktuigen en personen of bedrijfsauto’s zijn. Als stukgoederen in een trailer of container zijn geladen kunnen ze ook rollend worden verplaatst. Roll- on roll-off bedrijven laden en lossen hoofdzakelijk ferry schepen. De havenwerkers zorgen ook dat de trailers door middel van het sjorren veilig en schadevrij vervoerd worden.

General cargo / Breakbulk

General cargo means cargo that it in packaged or unpackaged form can be treated as a unit. It is also called break bulk, it includes steel, non-ferrous metals, paper and wood and fruit to the extent that transported on pallets and in rolls, bales, bags, big bags, packages and bundles. These goods are sometimes transported in containers and are relatively heavy. Also project cargo, bulky and heavy objects such as boats, generators, transformers, engines, wind turbines, modules for oil rigs and refineries, falls under the category of breakbulk or general cargo.

The dockwork consists of loading, unloading and moving the goods. The port manager is also responsible for the safe and damage free transport of goods. This work is the cargo securing or lashing of goods.

In the port area there are many storage and distribution companies, which temporarily store ships and goods in smaller quantities over Netherlands and Europe distribution. The port work here consists of loading, unloading, moving, picking and checking goods. In the port of Rotterdam are a number of warehouses. There are modern storage companies for general cargo located in the port area.

General cargo in the port of Rotterdam is fast and smart processed. Whether it’s cars, project cargo and heavy lift, forest products, steel or non-ferrous metals: the port has terminals for any type of general cargo load. The terminals and dedicated 24/7 standby service providers ensure that break bulk at any time of the day can be processed.

Characteristics of the port of Rotterdam are: 24/7 access to the harbour Deepest harbour basins key destinations within 24 hours accessible via rail, road or inland waterway transport Specialized terminals and service providers for each type of cargo.

The traditional port work is continued to this day in the General cargo sector, though it has become relatively much smaller. By cranes and other tools is this ever more mechanized. Thus, the introduction of the pallet and the fork-lift truck caused an almost unnoticed folder in the handling of cargo, which, however, had major consequences for the rationalization of port operations and logistics.

Roll on and roll off transport 

Roro stands for roll-on-roll-off: goods on its own or with other force to and from board a sea-going vessel.  This port authority deals with the storage and handling of rideable or rolling cargo. This enables so various implements and persons or commercial vehicles. If unit loads in a trailer or container are loaded, they can also be moved rolling. Roll-on roll-off ferry ships loading and unloading companies mainly. The port workers also take care that the trailers by the lashings have a safe and damage free transport. (www.dockworkrotterdam.com)

2016 - Copyright Havenwerk 010 | Disclaimer | Powered by Oil4. Het Internetbureau met hart voor de haven!